[1]
H. S. Tan, “Traces of Wenzhou: A Translation of Zhu Ziqing’s ‘Wenzhou de zongji’ 温州的踪影 (1924)”, WUEASJ, vol. 38, no. 1, pp. 7–13, Aug. 2013.