(1)
Tan, H. S. Traces of Wenzhou: A Translation of Zhu Ziqing’s “Wenzhou De zongji” 温州的踪影 (1924). WUEASJ 2013, 38, 7-13.